1. O firmie

   Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca Spółka Akcyjna

   Ul. Nad Drwiną 10
   30-741 Kraków
   NIP 679-26-46-464
   REGON 357216404

   Zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009895 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. Akcjonariat
   1. Wysokość kapitału zakładowego 2 150 000,00 PLN

   2. Dematerializacja akcji
    • W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
    • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
    • Kontakt do Biura Zarządu w sprawie kontaktu z akcjonariuszami:

     Agnieszka Zubek
     adres: 
     Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca S.A.
     Ul. Nad Drwiną 10
     30-741 Kraków

     tel. 517 052 934
     mail: a.zubek@anczyca.pl 

    • 30-09-2020 - Wezwanie do złożenia akcji w spółce 
     Pierwsze wezwanie akcjonariusza Andrzeja Janickiego
     Pierwsze wezwanie akcjonariusza Piotra Janickiego


   3. Rejestr akcjonariuszy
    • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy  
ue