1. O firmie

   Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca Spółka Akcyjna

   Ul. Nad Drwiną 10
   30-741 Kraków
   NIP 679-26-46-464
   REGON 357216404

   Zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009895 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  2. Akcjonariat
   1. Wysokość kapitału zakładowego 2 150 000,00 PLN

   2. Dematerializacja akcji
   3. Rejestr akcjonariuszy
    • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy  
    • Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM SA [www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy]
ue